KLAUZULA RODO
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
(RODO)

 


     EkoTeam Sp. z o.o. informuje, że
     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
     EkoTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Wierzbnie, Wierzbno 97, 07-111 Wierzbno, zwana dalej Administratorem;
     Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

     Pani/Pana dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy
     w następujących celach:

     • Świadczenie usług
        tj. zawarcie i wykonywanie łączącej nas umowy, w zakresie w umowie oznaczonym, w tym zapewnienia ciągłości
        i jakości świadczonych usług, w tym przyjmowania zamówień, planowania, dyspozycji i realizacji dostaw przez czas
        obowiązywania oraz rozliczania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b) RODO).
     • Obowiązek prawny
        tj. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności:
             ○ Wystawiania oraz przechowywania faktur, dokumentów dostaw jak również dokumentów księgowych,
             ○ Udzielania odpowiedzi na reklamacje świadczonych usług,
             ○ W zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa oraz przez organy administracji państwowej.
     • Marketing bezpośredni
        Dotyczy usług własnych, przez czas trwania umowy.
     • Ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń
        tj. w szczególności: sprzedaż/cesję wierzytelności z umowy innemu podmiotowi,
        skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego – przez czas trwania umowy (podstawa prawna:
        wykonywanie umowy), a następnie w okresie dochodzenia roszczeń, do czasu ich przedawnienia, a w razie dochodzenia
        przez nas roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów – przez czas trwania postępowań lub wykonania zadań
        przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),

     Dane osobowe przekazujemy wyłącznie wtedy gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim wypadku w stosownej
     umowie zawieranej z podmiotem trzecim zamieszczamy postanowienia dotyczące ochrony bezpieczeństwa danych.

     Uprawnienia przysługujące Państwu

     Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych. W związku z powyższym mogą Państwo
     wystąpić do nas o:

     1. Dostęp do danych osobowych ( informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopie danych),
     2. Zmianę danych osobowych, w tym zaktualizowanie/sprostowanie swoich danych,
     3. Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
     4. Ograniczenie przetwarzania (przysługuje np. gdy dana osoba zauważyła, że jej dane są nieprawidłowe, wówczas może żądać
          ograniczenie przetwarzania na okres pozwalający na sprawdzenie prawdziwości danych),
     5. Przeniesienia danych do innego Administratora na podstawie jednoznaczniej dyspozycji osoby fizycznej, której dane dotyczą.

     Z praw, których mowa powyżej mogą Państwo skorzystać składając wniosek za pośrednictwem wiadomości
     e-mail biuro@ekoteamodpady.pl lub pisemnie na adres Administratora: Wierzbno 97, 07-111 Wierzbno.